23. June 2018

Zásady ochrany osobných údajov

Poskytovanie informácií podľa článku 13
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov – „GDPR“) 

Prevádzkovateľ:

JOPI-TRANS, s.r.o.,L. Svobodu 5, 900 45 Malinovo, IČO: 43908624, Zapísaná v ORSR, odd. Sro. vl. 49949/B (ďalej len „Prevádzkovateľ“).

Kontaktné údaje zodpovednej osoby:

Zodpovednú osobu prevádzkovateľa možno kontaktovať na mailovej adrese info@jopitrans.sk alebo písomne na adresu sídla prevádzkovateľa.

Účely spracúvania osobných údajov:

I.

Účelom spracúvania osobných údajov je vedenie účtovníctva a obchodnej agendy, kde právnym základom spracúvania je čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia – zákonná povinnosť, ktorá vyplýva z osobitných predpisov ako je zákon o účtovníctve, zákon o DPH, zákon o dani z príjmov a podobne. Poskytnutie osobných údajov je nevyhnutné na účely vyplývajúce z osobitných predpisov. Lehota uchovávania osobných údajov je 10 rokov. Príjemcami je externý účtovník, orgány verejnej moci, ktorým sa poskytujú osobné údaje zo zákona, materská spoločnosť, audítor, advokát.

II.

Účelom spracúvania je vedenie a evidencia obchodnej komunikácie, kde právnym základom je oprávnený záujem podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia, oprávneným záujmom je prístup k informáciám a poskytovanie služieb, ktoré môžu priniesť úžitok pre dotknuté osoby, sprístupnenie objednaných produktov / služieb. Lehota uchovávania je 3 roky odo dňa posledného poskytnutia služieb alebo tovaru. Príjemcovia sú: súd, orgány činné v trestnom konaní, spoločnosti vykonávajúce správu a podporu informačných technológií, subjekty zabezpečujúce výkon externého auditu, poskytovatelia telekomunikačných služieb, spoločnosť, na ktorej serveroch sú osobné údaje uložené.

III.

Účelom spracúvania je marketingová komunikácia (zasielanie noviniek / newslettrov) a remarketing, kde právnym základom je oprávnený záujem podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia, oprávneným záujmom je poskytnutie relevantných informácií pre dotknuté osoby a ponuka produktov (tovaru / služieb), ktoré pre tieto osoby môžu priniesť úžitok. Lehota uchovávania je 3 roky odo dňa prihlásenia sa k odberu noviniek (newslettra) alebo odo dňa posledného poskytnutia služieb alebo tovaru zo strany prevádzkovateľa podľa toho, ktorý z týchto prípadov
nastane neskôr. V záujme prispôsobovania marketingových ponúk individuálnym potrebám dotknutých osôb bude prevádzkovateľ na základe histórie objednávok vytvárať personalizované marketingové ponuky. Na vytváranie personalizovaných marketingových ponúk bude prevádzkovateľ využívať cookies, službu Google Analytics, prípadne Facebook Pixel. Príjemcovia osobných údajov sú: súd, orgány činné v trestnom konaní, spoločnosti vykonávajúce správu a podporu informačných technológií, subjekty zabezpečujúce marketingovú komunikáciu alebo remarketing, subjekty poskytujúce služby podpory predaja, poskytovatelia telekomunikačných služieb a spoločnosť, na ktorej serveroch sú osobné údaje uložené.

IV.

Účelom spracúvania je ochrana majetku, bezpečnosti a zdravia dotknutých osôb v priestoroch a budove prevádzkovateľa a v jej okolí, odhaľovanie kriminality a zvýšenie ochrany verejného poriadku a bezpečnosti. Za týmto účelom je v objekte prevádzkovateľa prevádzkovaný kamerový systém, ktorý zachytáva fyzickú podobu osôb. Právnym základom je oprávnený záujem podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia. Zabezpečenie kamerového systému vykonáva prevádzkovateľ. Lehota uchovávania je 15 dní od vytvorenia záznamu. Príjemcovia sú: orgány činné v trestnom konaní (polícia, súdy).

V.

Účelom spracúvania je vedenie personálnej a mzdovej agendy (uzatvorenie pracovnej zmluvy alebo dohody o prácach mimo pracovného pomeru, evidencia podkladov o pracovnej spôsobilosti, výplata mzdy, odvody, plnenie povinností voči orgánom štátnej správy, evidencia dochádzky, evidencia vzdelávania, evidencia vydaných poverení a splnomocnení, evidencia poskytnutých ochranných pracovných pomôcok, majetku, zariadenia, uzatváranie dohôd o hmotnej zodpovednosti, evidencia vydávania peňažných prostriedkov v hotovosti, poskytovanie zamestnaneckých benefitov, evidencia škôd spôsobených zamestnancami na majetku zamestnávateľa, zabezpečenie stravovania, kopírovanie dokladov nevyhnutných na účely pracovnoprávneho alebo obdobného vzťahu, plnenie ďalších zákonných a zmluvných povinností). Právnym základom spracúvania na vyššie uvedené účely je čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia – zákonná povinnosť ako aj pracovná zmluva alebo dohody uzatvorené podľa zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce a plnenie zákonnej povinnosti podľa osobitných predpisov, ktoré ustanovujú povinnosti zamestnávateľa voči zamestnancovi. Dotknutá osoba je povinná poskytnúť osobné údaje, v prípade neposkytnutia nie je možné uzatvoriť pracovnú zmluvu. Osobné údaje zamestnanca budú poskytnuté týmto príjemcom: zdravotné poisťovne, doplnkové dôchodkové sporiteľne, dôchodkové správcovské spoločnosti, subjekt zabezpečujúci štatistiku, strážnej služby, vzdelávacie agentúry a školitelia, subjekt zabezpečujúci pracovnú zdravotnú službu, pracovné zdravotné posudky a posudzovanie zdravotnej spôsobilosti, subjekty zabezpečujúce poštové služby, subjekty zabezpečujúce rozvoj, správu a podporu informačných technológií, subjekty zabezpečujúce výkon externého auditu, poskytovatelia telekomunikačných služieb, poskytovateľ stravovacích služieb, spoločnosť, na ktorej serveroch sú osobné údaje uložené, zákazníci zamestnávateľa, dodávatelia zamestnávateľa, orgány verejnej moci, súd, orgány činné v trestnom konaní, advokáti, exekútori. Lehota uchovávania osobných údajov je osobný spis a mzdové listy dotknutej osoby do 70. roku veku.

VI.

Účelom spracúvania je zabezpečenie povinností zamestnávateľa v oblasti BOZP, evidencia školení, pracovných úrazov a lekárskych prehliadok. Právnym základom pre vyššie uvedené účely je čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia – zákonná povinnosť podľa zákona o BOZP. Osobné údaje zamestnanca budú poskytnuté týmto príjemcom: externá spoločnosť zabezpečujúca BOZP, Inšpektorát práce, orgány činné v trestnom a priestupkovom konaní. Lehota uchovávania je 2 roky od skončenia pracovného pomeru. Dotknutá osoba je povinná poskytnúť osobné údaje na základe zákona.

Práva dotknutej osoby:

Dotknutá osoba (zákazník, potenciálny zákazník, záujemca) má právo na:

 • prístup k osobným údajom,
 • opravu osobných údajov,
 • vymazanie osobných údajov (právo na zabudnutie),
 • obmedzenie spracúvania,
 • prenosnosť osobných údajov,
 • námietky proti spracúvaniu osobných údajov vrátane námietok proti profilovaniu (ak sa vykonáva),
 • podanie sťažnosti dozornému orgánu, t.j. Úradu na ochranu osobných údajov SR,
 • odvolanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov.

Podrobnosti k právam dotknutej osoby v súlade s čl. 15 až 22 GDPR

I. Právo na prístup k osobný údajom:

Dotknutá osoba má právo získať od Prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, a ak tomu tak je, má právo získať prístup k týmto osobným údajom a tieto informácie:

 • účely spracúvania,
 • kategórie dotknutých osobných údajov,
 • príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým boli alebo budú osobné údaje poskytnuté, najmä príjemcovia v tretích krajinách alebo medzinárodné organizácie,
 • ak je to možné, predpokladaná doba uchovávania osobných údajov, alebo ak to nie je možné, kritériá na jej určenie,
 • existencia práva požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby alebo ich vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo práva namietať proti takémuto spracúvaniu,
 • právo podať sťažnosť dozornému orgánu,
 • ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby, akékoľvek dostupné informácie, pokiaľ ide o ich zdroj,
 • existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania uvedeného v článku 22 ods. 1 a 4 GDPR a v týchto prípadoch aspoň zmysluplné informácie o použitom postupe, ako aj význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracúvania pre dotknutú osobu.
 • Ak sa osobné údaje prenášajú do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii, dotknutá osoba má právo byť informovaná o primeraných zárukách týkajúcich sa prenosu podľa článku 46 GDPR

Prevádzkovateľ poskytne dotknutej osobe kópiu osobných údajov, ktoré sa spracúvajú. Za akékoľvek ďalšie kópie, o ktoré dotknutá osoba požiada, môže Prevádzkovateľ účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom. Ak dotknutá osoba podala žiadosť elektronickými prostriedkami, informácie sa poskytnú v bežne používanej elektronickej podobe, pokiaľ dotknutá osoba nepožiadala o iný spôsob. Právo získať kópiu nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných.

II. Právo na opravu osobných údajov:

Dotknutá osoba má právo na to, aby Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účely spracúvania má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom poskytnutia doplnkového vyhlásenia.

III. Právo na vymazanie (právo “na zabudnutie”):

Dotknutá osoba má tiež právo dosiahnuť u Prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu vymazanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, a Prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje, ak je splnený niektorý z týchto dôvodov:

 • osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali,
 • dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva, podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov,
 • dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu osobných údajov z dôvodu verejného záujmu alebo z dôvodu oprávneného záujmu Prevádzkovateľa príp. tretej strany podľa článku 21 ods. 1 GDPR a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na ďalšie spracúvanie osobných údajov alebo
 • dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu osobných údajov na účely priameho marketingu podľa článku 21 ods. 2 GDPR,
 • osobné údaje sa spracúvali nezákonne,
 • osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Únie alebo práva členského štátu, ktorému Prevádzkovateľ podlieha,
 • osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa článku 8 ods. 1 GDPR.

Ak Prevádzkovateľ zverejnil osobné údaje a je ich povinný vymazať, so zreteľom na dostupné technológie a náklady na vykonanie opatrení podnikne primerané opatrenia vrátane technických opatrení tak, aby informoval ďalších prevádzkovateľov spracúvajúcich osobné údajov na základe ním zverejnených informácií, že dotknutá osoba žiada o výmaz všetkých odkazov na tieto osobné údaje na ich kópie alebo repliky.

Právo na vymazanie sa neuplatňuje, najmä pokiaľ je spracúvanie potrebné:

 • na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie,
 • na splnenie zákonnej povinnosti, ktorá si vyžaduje spracúvanie podľa práva Únie alebo práva členského štátu, ktorému Prevádzkovateľ podlieha, alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi, na účely archivácie vo verejnom záujme alebo na štatistické účely podľa článku 89 ods. 1 GDPR, pokiaľ je pravdepodobné, že právo uvedené vyššie znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takéhoto spracúvania, alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

IV. Právo na obmedzenie spracúvania:

Dotknutá osoba má právo na to, aby Prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie, pokiaľ ide o jeden z týchto prípadov:

 • dotknutá osoba namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho Prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov,
 • spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba namieta výmaz osobných údajov a žiada obmedzenie ich použitia,
 • Prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov,
 • dotknutá osoba namietala voči spracúvaniu osobných údajov dôvodu verejného záujmu alebo z dôvodu oprávneného záujmu Prevádzkovateľa príp. tretej strany podľa článku 21 ods. 1 GDPR, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane Prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.

Ak sa spracúvanie osobných údajov z hore uvedených dôvodov obmedzilo, Prevádzkovateľ môže takéto osobné údaje len uchovávať alebo ich spracúvať na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, alebo na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby, alebo z dôvodov dôležitého verejného záujmu Únie alebo členského štátu. Iné spracúvanie osobných údajov môže Prevádzkovateľ uskutočniť len a základe súhlasu dotknutej osoby.

Dotknutú osobu, ktorá dosiahla obmedzenie spracúvania v súlade s vyššie uvedeným, Prevádzkovateľ informuje pred tým, ako bude obmedzenie spracúvania zrušené.

V. Právo na prenosnosť údajov:

Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, a ktoré poskytla Prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi bez toho, aby jej Prevádzkovateľ, ktorému sa tieto osobné údaje poskytli, bránil, ak:

 • sa spracúvanie zakladá na súhlase so spracúvaním bežných osobných údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR, alebo na zmluvných lebo predzmluvných vzťahoch v zmysle podľa článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR
 • ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami.

Dotknutá osoba má pri uplatňovaní svojho práva na prenosnosť údajov právo na prenos osobných údajov priamo od jedného prevádzkovateľa druhému prevádzkovateľovi, pokiaľ je to technicky možné.

Uplatňovaním práva na prenosnosť osobných údajov nie je dotknuté právo dotknutej osoby na výmaz osobných údajov podľa čl. 17 GDPR. Právo na prenosnosť sa nevzťahuje na spracúvanie osobných údajov, ktoré je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme. Právo na prenosnosť údajov nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných.

VI. Právo namietať proti spracúvaniu vrátane namietania proti profilovaniu (ak sa vykonáva):

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týka, a ktoré je vykonávané na vo verejnom záujme na základe článku 6 ods. 1 písm. e) alebo z dôvodu oprávneného záujmu Prevádzkovateľa podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR vrátane namietania proti profilovaniu založenému na uvedených ustanoveniach. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Ak sa osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu, dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, na účely takéhoto marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom. Ak dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu na účely priameho marketingu, osobné údaje sa už na také účely nesmú spracúvať.

VII. Právo podať sťažnosť dozornému orgánu:

Bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek iné správne alebo súdne prostriedky nápravy, má každá dotknutá osoba právo podať sťažnosť dozornému orgánu, teda Úradu na ochranu osobných údajov SR, ak sa domnieva, že spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týka, je v rozpore s GDPR.

VIII. Právo odvolať súhlas so spracúvaním:

V prípade, ak právnym základom spracúvania osobných údajov je súhlas dotknutej osoby, dotknutá osoba je oprávnená kedykoľvek svoj súhlas odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov elektronicky zakliknutím príslušného check boxu v práve alebo poštou na hore uvedenú adresu.

Spôsob uplatnenie práv dotknutej osoby

Dotknutá osoba môže uplatniť ktorékoľvek relevantné právo nasledovne:

 • písomne zaslaním písomnej žiadosti na adresu sídla Prevádzkovateľa,
 • elektronicky správou zaslanou na adresu info@jopitrans.sk s tým, že v predmete správy uvedie „práva dotknutej osoby“, ak osobné údaje poskytla Prevádzkovateľovi výhradne elektronicky.

Obmedzenie práv dotknutej osoby

Práva dotknutej osoby môžu byť obmedzené na základe práva SR pokiaľ bude rešpektovaná podstata základných ľudských práv a slobôd s cieľom zaistiť:

 • bezpečnosť Slovenskej republiky,
 • obranu Slovenskej republiky,
 • verejný poriadok,
 • plnenie úloh na účely trestného konania,
 • iné dôležité ciele všeobecného verejného záujmu EU alebo SR, najmä ich hospodársky záujem alebo finančný záujem vrátane peňažných, rozpočtových a daňových záležitostí, verejného zdravia alebo sociálneho zabezpečenia,
 • ochranu nezávislosti súdnictva a súdnych konaní
 • predchádzanie porušeniu etiky v regulovaných povolaniach alebo
 • regulovaných odborných činnostiach,
 • monitorovaciu funkciu, kontrolnú funkciu alebo regulačnú funkciu spojenú s výkonom verejnej moci
 • ochranu práv dotknutej osoby alebo iných osôb,
 • uplatnenie právneho nároku,
 • hospodársku mobilizáciu.

Prenos do tretej krajiny mimo EÚ:

Osobné údaje sa neprenášajú do tretej krajiny.

Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania:

Nevykonáva sa.